Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Mr. C.J. (Birgit) Hes h.o.d.n. B Privacy Proof gevestigd en kantoorhoudende te (2031 WL) Haarlem aan het Koepelplein 1 E (unit 344), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Koepelplein 1 E, unit 344, 2031 WL Haarlem
Tel: +3123
e-mail: info@bprivacyproof.nl
www.bprivacyproof.nl

mevrouw mr. C.J. (Birgit) Hes is de Functionaris Gegevensbescherming van B Privacy Proof. Zij is te bereiken via: b@bprivacyproof.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van ons intakeformulier, een contactformulier op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die B Privacy Proof/ mr. C.J. Hes verwerkt:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

B Privacy Proof/ Mr. C.J. Hes verwerkt uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 van de AVG voor de volgende doelen: – De uitvoering van de overeenkomst. Als u mij een e-mail stuurt (of online of via social media met mij chat, zo dit mogelijk is dan wel mogelijk wordt gemaakt), registreren wij deze communicatie. Als je je bijvoorbeeld aan- of afmeldt voor een van onze nieuwsbrieven (zo deze er is). Als u mij belt kunnen wij vragen of klachten vastleggen in onze database.

– Wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, maar ook op grond van onze verplichting dossiers te bewaren (wettelijke bewaartermijnen/ verjaringstermijnen);

– toestemming; u kunt ervoor kiezen om informatie met mij te delen, bijvoorbeeld interesses en voorkeuren, een reactie plaatsen op Social Media, een klant(tevredenheids)onderzoek invullen of anderszins.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard:

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren drie bewaartermijnen voor persoonsgegevens, vijf jaren voor zaak dossiers, zeven jaren voor administratieve gegevens (denk aan verplichtingen in het kader van de geldende Belastingwetten) en op basis van 3:310 BW hanteren wij een bewaartermijn van 20 jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

B Privacy Proof/ mr. C.J. Hes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B Privacy Proof/ mr. C.J. Hes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

B Privacy Proof/ mr. C.J. Hes gebruikt alleen/ zal alleen technische/ functionele cookies en analytische cookies (gebruiken) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B Privacy Proof/ mr. C.J. Hes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@bprivacyproof.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bij voorbaat wijzen wij u erop dat wij niet in alle gevallen, gehoor kunnen geven aan uw verzoeken, gelet op de wettelijke verplichtingen die op ons rusten qua bewaartermijnen van dossiers.

B Privacy Proof/ mr. C.J. Hes wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

B Privacy Proof/ mr. C.J. Hes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bprivacyproof.nl. Websites van derden Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan ons zijn verbonden. B Privacy Proof/ mr. C.J. Hes kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens er gebruik van te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring B Privacy Proof/ mr. C.J. Hes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld in het kader van een verandering van de wetgeving op dit gebied. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Back To Top